loader

ČESTA PITANJA

Koju vrstu privrednog subjekta osnovati?

Preduzetnik: osnovna prednost organizovanja u preduzetnički oblik je mogućnost da fizičko lice koje je preduzetnik, nesmetano raspolaže ostvarenom dobiti, odnosno sredstvima koja su ostvarena delovanjem preduzetnika.

Osnovna mana preduzetničkog oblika organizovanja jeste da fizičko lice kao preduzetnik, za preuzete obaveze, odgovara celokupnom svojom imovinom.
Privredno društvo – d.o.o: osnovna prednost ove vrste privrednog subjekta – razgraničenje odgovornosti članova društva (i njihove imovine) za obaveze društva. Mane društva sa ograničenom odgovornošću vezane su za povećanu administraciju, obavezu angažovanja knjigovođe, kao otežan pristup osnivača novčanim sredstvima društva.

Kako registrovati svoju poslovnu delatnost?

Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave kao i drugih dokumenata Agenciji za privredne registre. Više informacija o agenciji dostupno je na Internet stranici agencije: http://www.apr.gov.rs

Ukoliko želite da se registrujete kao preduzetnik, u obavezi ste da sakupite sledeću dokumentaciju:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • dokaz o identitetu preduzetnika,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika,
 • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

 

Ukoliko želite da registrujete društvo sa ograničenom odgovornošću, potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu članova društva,
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

Koje su obaveze nakon registrovanja poslovne delatnosti?

Nakon registracije treba izraditi pečat i otvoriti račun kod banke. Da bi pečatorezac mogao da Vam legalno izradi pečat, morate da mu dostavite fotokopiju Rešenja o osnivanju uz original na uvid.
U procesu otvaranja računa kod banke, potreban je obrazac overenih potpisa (OP obrazac), osnivački akt, karton deponovanih potpisa i drugi obrasci po zahtevu banke overeni pečatom novoosnovanog privrednog subjekta. Otvaranje računa kod banke je poseban proces koje banke samostalno utvrđuju, pa se pre otvaranja računa obavezno dobro informišete o svim konkretnim uslovima koje banke zahtevaju i uslugama koje pružaju.
Sledeći neophodan administrativni korak jeste zaključenje ugovora o radu sa zaposlenim licima i njihova prijava nadležnom PIO fondu i fondu za zdravstveno osiguranje. Nacrte ugovora o radu tipskog karaktera možete nabaviti u većini knjižara koje prodaju obrasce.

Ko može da izvrši registraciju poljoprivrednog gazdinstva?

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome poljoprivrednici, privredna društva, zemljoradničke zadruge i druga pravna lica, organizacije i preduzetnici (u daljem tekstu: nosioci poljoprivrednih gazdinstava) obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. U Registar se može upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr).

Šta je porez na dobit?

Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica je privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti kao i zadruge koje ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.
Osnovica poreza na dobit pravnih lice je oporeziva dobit. Oporeziva dobit se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.
Dobit preduzeća (neto dohodak) utvrđuje se tako što se bruto dohodak preduzeća (prihodi) umanjuje za troškove koji su nastali pri njegovom ostvarivanju (troškovi materijala i sl, troškovi rada, troškovi kamata, ali ne i dividenda i troškovi amortizacije).
Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina. Poslovna godina je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene kao i u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije. Stopa poreza na dobit pravnih lica je proporcionalna i jednoobrazna i iznosi 15%.

Partneri projekta

logo logo logo logo